You are here

Pályázatok

Vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 21:01

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közbeszerzési eljárásokból adódó feladatok, valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása. Vagyongazdálkodással, vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok. Haszonbérbeadással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott szakképzettség. (I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga; felhasználói szintű számítógépes ismeret; város helyi ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata; 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt); 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint – vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné dr. Markó Judit jegyző nyújt, a 52/563-257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/117/2022. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens.
 • Személyesen: Koláné dr. Markó Judit, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével – 2022. március 21. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadhajdú Hajdúböszörmény Hetilapja – 2022. február 25.
 • Hajdúböszörmény Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól. A pályázathoz benyújtandó iratok a fent leírtakon túl: hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 20:56

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária, Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens (2022/053)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások, vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti, teljes körű előkészítése, lefolytatása. Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt ellenőrzések, vizsgálatok, engedélyeztetések lefolytatása. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tervek, statisztikák, adatszolgáltatások, hazai és uniós irányelveknek megfelelő összeállítása teljesítése. Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítés. A beszerzési igények közbeszerzési-jogi szempontú minősítése. Jogszabályi változások követése és alkalmazása. Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása. Szerződések elkészítésének támogatása; kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, vagy főiskolai végzettség (jog, közigazgatás-szervezés, közgazdaságtan, műszaki),
 • Közszférában, ajánlatkérői oldalon szerzett legalább 2 éves közbeszerzési eljárások lefolytatását magába foglaló szakmai tapasztalat
 • Jogszabályi előírások ismerete
 • MS Office ismeretek
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt.
 • Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a védőoltás felvétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Okleveles közgazdász végzettség
 • Felsőoktatási intézményben végzett közbeszerzési szakértői, referensi munka

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív életszemlélet, csapatmunka szeretete,
 • Pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság,
 • Kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Proaktiv hozzáállás, gondolkodásmód,
 • Hatékony problémakezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést. A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 00:01

A Széchenyi 2020 pályázatok esetében

 • Infrastrukturális fejlesztés esetén: minden esetben
 • Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) esetén: 150 millió Ft ≤ támogatás
Intézze velünk a pályázati sajtóközlemény feladatainak ellátását! Kiküldjük és megjelentetjük 2 portálon + 2 közösségi médiaposztban. Ha kéri, meg is írjuk sajtóközleményét.

Több mint 15 év szakmai tapasztalat és 1000+ sikeresen zárt projekt áll mögöttünk. Referencia listánkat itt, sajtóközleményekből írt cikkeinket itt olvashatja.

Válasszon alábbi szolgáltatásaink közül:

Sajtóközlemény megjelentetése: 60.000 Ft (bruttó ár)
 • Tartalmazza a sajtómegjelenést 2 különböző portálon:
  • EU Pályázati Portál és OP – operativprogram.hu,
 • a sajtóközlemény kiküldését, dokumentálását,
 • a sajtómegjelenések összegyűjtését:
  • képernyőképek és médiaelemzés készítését a megjelenésekről,
 • + grátisz 2 db közösségi médiamegjelenést.
Sajtóközlemény írása + megjelentetése: 100.000 Ft (bruttó ár)
 • Tartalmazza a sajtóközlemény megírását:
  • tartalmi és formai (arculati) előírások szerint,
  • adat- és tartalom egyeztetését, Irányító Hatóság általi jóváhagyás intézését,
 • a sajtómegjelenést 2 különböző portálon:
  • EU Pályázati Portál és OP – operativprogram.hu
 • a sajtóközlemény kiküldését, dokumentálását,
 • a sajtómegjelenések összegyűjtését (képernyőképek és médiaelemzés készítését a megjelenésekről),
 • + grátisz 2 db közösségi médiamegjelenést.

A szolgáltatás áfa alanyi mentes, az árak egyszeri díjak, és a cikkmegjelenések korlátlan ideig elérhetőek.

- A sajtóközleményt kapcsolatfelvétel után kérjük majd e-mailben elküldeni.

- A sajtóközlemény megírása esetén pedig azt Önnel leegyeztetjük, az Irányító Hatósággal jóváhagyatjuk, előírás szerint kiküldjük és megjelentetjük.

MEGRENDELÉS

A kiválasztott szolgáltatás megrendeléséhez,
kérjük, töltse ki ezt a rövid űrlapot:

dr. Földy Ferenc e.v.
főszerkesztő
EU Pályázati Portál

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési-jogi ellenőrzési referens

EU Pályázati Portál - Sun, 27/02/2022 - 20:40

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési-jogi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 , Kéthly Anna tér 1.

Ellátandó feladatok:

Elvégzi az uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződések kedvezményezettjei által lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások közbeszerzés-jogi szempontú utóellenőrzését, továbbá az ahhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Együttműködik más főosztályok feladat- és hatáskörébe tartozó támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú utóellenőrzés folyamatos közbeszerzés-jogi minőségbiztosításában a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és eljárásrendek szerint. Állásfoglalást készít a pályázatkezelés, valamint a projektmegvalósítás során felmerülő közbeszerzés – jogi kérdésekben, melynek keretében szakmailag együttműködik más szervezeti egységekkel. Vezeti a szabályozókban előírt nyilvántartásokat, az ott meghatározott tartalommal, illetőleg közvetlen felettese utasítására jelentéseket, beszámolókat, adatszolgáltatásokat készít az ott meghatározott tartalommal és rendszerességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár és az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában közbeszerzési-jogi ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet I. pontja értelmében. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, közbeszerzési szakjogász végzettség,
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításával, előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos minimum 2 év szakmai tapasztalat.
 • MS office alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
 • A pályázó rendelkezzen három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kit. 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás.
 • Kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 • Feleljen meg a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése szerinti, továbbá az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 634/2021. (X. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti védőoltás felvételi kötelezettségének.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol, német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete.
 • EMIR, FAIR , EUPR rendszerek gyakorlott kezelése.
 • Közigazgatási területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Lényeglátás, komplex folyamatok megértése, strukturálásra való képesség. ,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság. ,
 • Önálló és pontos munkavégzési képesség, felelősségtudat. ,
 • Csapatmunkába történő együttműködési képesség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet).
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről.
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját SZF-MK/61/5/2022.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton mkih_allas@mk.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagot határidőben és hiánytalanul benyújtó, a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek megfelelően kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban mellékelt nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulnak, pályázati anyaguk a pályázat eredményességétől függetlenül egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül az MK kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha a pályázó nem járul hozzá, pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - Akár 70 % támogatás igényelhető lovardák fejlesztésére!

Pályázati Hírek - Sat, 26/02/2022 - 15:17

A Vidékfejlesztési Program új pályázatával akár 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, 70 %-os támogatási intenzitással vidéki térségben működő lótulajdonos mikrovállalkozások és őstermelők. 

Categories: Pályázatok

3 milliárd forintos keretű élelmiszeripari pályázat indul!

Pályázati Hírek - Mon, 21/02/2022 - 13:50

Idén márciusban hazai élelmiszer-alapanyag termelést, illetve élelmiszer-feldolgozást célzó gép- és eszközgyártás fejlesztésére pályázhatnak a vállalkozások, akár 3 milliárd forint összegben. 

Categories: Pályázatok

Támogatásban részesülhetnek a kacsa- és libatartók

Pályázati Hírek - Mon, 07/02/2022 - 13:31

A kormány egyszeri 1,9 milliárd forint forrást biztosít a kacsa- és libatartók számára – jelentette be Nagy István agrárminiszter az ágazat szereplőivel történt egyeztetésen. 

Categories: Pályázatok

Elérhető a lakossági napelemes pályázat utolsó szakasza!

Pályázati Hírek - Tue, 01/02/2022 - 12:19

Folyamatban van a lakosságnak szóló napelemes pályázat negyedik szakasza, amelyben Budapest és Pest megye lakói igényelhetnek támogatást napelemes rendszerek és akkumulátor telepítéséhez, a nyílászárók cseréjéhez, a fűtés korszerűsítéséhez. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Trágyafeldolgozó üzemek létrehozását segítő támogatás készül!

Pályázati Hírek - Fri, 28/01/2022 - 15:36

Környezeti és gazdasági érdek a műtrágya kiváltás elősegítése, ezért a trágyafeldolgozó üzemek létrehozását segítő új támogatási konstrukció készül - jelentette be Nagy István agrárminiszter az agrártárca szerdai közleménye szerint. 

Categories: Pályázatok

Új - Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program pályázata

Pályázati Hírek - Tue, 25/01/2022 - 13:30

Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program 30 milliárd forintos tervezett keretösszeggel, amelynek keretén belül a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet fejlesztésre.

Categories: Pályázatok

Új - Ismét lehet pályázni borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére!

Pályázati Hírek - Fri, 21/01/2022 - 14:32

Megnyílt az idei szakasz a borászati gépek, technológiai berendezés beszerzése című pályázat támogatási kérelmeinek benyújtására. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Ismét lehet pályázni piacfejlesztésre vidéki településeken!

Pályázati Hírek - Wed, 19/01/2022 - 21:47

Újra lehetőség nyílik a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra történő pályázati kérelmek benyújtására.  

Categories: Pályázatok

ÚJ - Elektromos teherszállító kerékpárok beszerzésére igényelhető támogatás!

Pályázati Hírek - Tue, 18/01/2022 - 14:28

Kiírásra került az "Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár (e-cargo) vásárlásának támogatása" című pályázati felhívás, melynek keretében cégek, gazdasági társaságok, önkormányzatok és civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet elektromos teherszállító kerékpár beszerzésére, a rendelkezésre álló keretösszeg 400.000.000 Ft.

Categories: Pályázatok

Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 13:09

Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7831 Pellérd, Fő tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont Település-, terület-és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai források bevonásával megvalósuló projektek előkészítése, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hatósági engedélyek beszerzése, folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal történő egyeztetés. Pályázati elszámolásokban való részvétel, információnyújtás, monitoring jelentések, projekt fenntartási jelentések elkészítése, közbeszerzési eljárásokban történő részvétel. Településfejlesztési, településképi ügyek döntésre előkészítése. Polgármester illetve jegyzői hatáskörbe tartozó műszaki ügyek döntésre előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, műszaki szakirány,
 • pályázati ügyintézésben, beruházások lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző nyújt, a 72/587-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7831 Pellérd, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/41-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző részére a jegyzo@pellerd.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pellerd.hu – 2022. január 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Jogász/Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 13:02

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jogász/Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogharmonizációs feladatok ellátása; előterjesztés- és rendelettervezetek elkészítése, önkormányzati rendeletek folyamatos figyelemmel kísérése; a jogszabályváltozásoknak megfelelően javaslattétel a helyi rendeletek módosítására, kiegészítésére, hatályon kívül helyezésére; közreműködés a jegyzői, polgármesteri utasítás- és szabályzat tervezetek elkészítésében, hatályba lépést követően ezek kezelése, nyilvántartása; a jegyző által magához vont igazgatási ügyek előkészítése; a jegyző nevében levéltervezetek elkészítése; a jegyző hatáskörébe tartozó társasházak törvényességi feladatainak ellátásában való közreműködés; Nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein a törvényességi felügyelet ellátása a jegyző megbízottjaként; Alapító okiratok készítésében való részvétel, valamint a MÁK nyilvántartásba vételéről szóló határozatok és a hatályos alapító okiratok iktatása. Közreműködés a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi szintű jogász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Közbeszerzési referens OKJ-s szakképzettség,
 • Közbeszerzésben szerzett releváns szakmai gyakorlat,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációhoz szükséges feltételek teljesülése.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, ,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) valamint az EKR ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda Irodavezetője nyújt, a 06 1/253-3311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász/Közbeszerzési referens .VAGY
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző részére a allas@rakosmente.hu email címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál , Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni a következőt: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén, a borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra Sz-2/1/2022.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.rakosmente.hu – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2022. január 28. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2022. január 28. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 12:12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pályázati és Projekt Csoport

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Projektek tervezése, kezelése, nyomon követése, zárása, fenntartási feladatai az intézményen belüli szervezeti egységek bevonásával.
 • Projektfázisok nyomon követése, végrehajtásának támogatása a mérföldkövek figyelembe vételével.
 • Projekttel kapcsolatos jelentési, tájékoztatási, adatszolgáltatási, döntés-előkészítési feladatok ellátása.
 • Pályázatírói feladatokban való aktív részvétel, anyagok előkészítése, elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, műszaki-, gazdasági-, vagy jogi végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, projektmenedzsment végzettség,
 • Uniós és/vagy hazai projektek menedzsmentjében szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok fénymásolata, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Covid-19 elleni védőoltás igazolása, nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (Munkaügyi és HR Igazgatóság). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2022HR , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezései alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága – 2022. január 15.
 • kozigallas.gov.hu honlapja – 2022. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás és a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 12:04

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • pályázatfigyelés, az irodavezető tájékoztatása a releváns pályázati lehetőségekről, javaslattétel pályázatokra
 • pályázat előkészítése, benyújtása, a pályázati folyamat figyelemmel kísérése, sikeres pályázat dokumentációjának gondozása, támogató hatósággal való kapcsolattartás, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok
 • az önkormányzati beruházások, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, együttműködés, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése
 • építési beruházások, felújítások terveztetése, szakvélemények elkészíttetése, az indokolt és szükséges igények meghatározása
 • a beruházásokhoz szükséges engedélyek beszerzéséről való gondoskodás, az irodavezető iránymutatása szerint egyeztetés az érintett hatóságokkal
 • garanciális és szavatossági ügyek intézése
 • a pályázatok önkormányzati kommunikációjában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • pályázati ügyintézésben szerzett legalább 2 év tapasztalat
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szili Mónika részére a allas@ph.szentendre.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 11:47

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Pályázati Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése. Együttműködés és kapcsolattartás a támogató szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • legalább 2 év pályázati területen szerzett tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közvetlen EU-s vagy hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításával való jártasság
 • legalább 2 év költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • elemzési készség,
 • precizitás,
 • problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - 30 milliárd forintos program indul a falvakban működő kisvállalkozásoknak!

Pályázati Hírek - Fri, 14/01/2022 - 23:07

{youtube}4GvfyHos00o{/youtube}

A kormány 30 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Programot - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalára felkerült videóüzenetében. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - 2022-ben ismét indul az állattartó telepek fejlesztését támogató pályázat!

Pályázati Hírek - Thu, 13/01/2022 - 12:32

 

A Vidékfejlesztési Program keretében az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázati felívás a tervek szerint februárban újranyílik, így lehetőség lesz arra, hogy az állattartók nagyobb léptékű beruházásaikat megvalósítsák – közölte Nagy István agrárminiszter. 

Categories: Pályázatok

Pages