You are here

Vállalkozás-fejlesztés EU

Subscribe to Vállalkozás-fejlesztés EU feed
EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek
Updated: 1 month 2 weeks ago

GINOP-4.1.3-19 - Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Tue, 18/06/2019 - 10:32

A pályázati kiírás célja: A statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben. 

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

Támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

Támogatható tevékenységek köre:  Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kötelező vállalások: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Pályázók köre:

 •  mikro-, kis- és középvállalkozások
 • melyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel
 • melyek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt (Összességében legalább 180 napig bejelentett foglalkoztatás fogadható el.)
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét
 • gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

● a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban

● a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz

● potenciálisan gazdaságilag nem életképes

● amely az előminősítési rendszerben nem éri el az 35 pontot

● amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

● amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

● amely jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik

● amely jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége adószámát és nevét, vagy utolsó lezárt évének mérlegét e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.

Amennyiben kérdése van, kérem, szíveskedjék irodánkat a 06-1-786-0183 vagy a 06-20-979-9763 vagy a 06-20-979-9753 számon hívni, vagy írjon e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

Elérhetőségeink:

Pigniczki Sándor

ügyvezető

Forrás Centrum Kft.

Iroda: 06-20-979-9763

Mobil: 06-20-979-9753

Központ: 06-1-786-0183

Fax: 06-1-700-1911

http://forrascentrum.hu

http://blog.forrascentrum.hu

Categories: Pályázatok

GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén tárgyú pályázati felhívás

Thu, 23/08/2018 - 12:50

A pályázati kiírás célja: A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
-    új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
-    új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint.

Támogatható tevékenységek köre:
•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
o    Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Kötelező vállalások:
1)    Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján eléri a 40 pontot
•    amely nem rendelkezik benyújtott/elnyert támogatási kérelemmel a GINOP 2. prioritáson
•    a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének összegét

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elődszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
•    támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele kevesebb, mint 10 millió forint

Jelen pályázati kiírás keretében maximum a megítélt támogatás 75%-a mértékéig előleg igényelhető

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége adószámát és nevét, vagy utolsó lezárt évének mérlegét e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.

Amennyiben kérdése van, kérem, szíveskedjék irodánkat a 06-1-786-0183 vagy a 06-20-979-9763 vagy a 06-20-979-9753 számon hívni, vagy írjon e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

Elérhetőségeink:

Pigniczki Sándor
ügyvezető
Forrás Centrum Kft.
Iroda: 06-20-979-9763
Mobil: 06-20-979-9753
Központ: 06-1-786-0183
Fax: 06-1-700-1911
http://forrascentrum.hu
http://blog.forrascentrum.hu

Categories: Pályázatok

GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Wed, 20/09/2017 - 16:13

Rövidesen GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című pályázati felhívás. A pályázatok benyújtása várhatóan 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozó ipar, melyet első sorban az TC3, illetve kisebb fókuszáltsággal a TC1, TC2 és TC4 alatt támogat a program. A termelő tevékenységek Európából Ázsiába történő áttelepülése előnytelenül hatott a gazdasági szerkezetre, a munkanélküliségi ráta növekedett, különös tekintettel az alacsonyabban képzettek körében. A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége növekszik, árbevételük emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső piacon is. Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

(more…)

Categories: Pályázatok

Webshop pályázatból? A GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat

Mon, 22/05/2017 - 21:01

A cégek érdeklődése erős a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódú pályázattal kapcsolatban, mely a vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztéseket, felhőalapú online üzleti szolgáltatásokat támogatja. A nagy érdeklődésre való tekintettel összeszedtük, hogy milyen lépéseket tegyenek meg először azok a vállalkozások, melyek még nem kezdtek el foglalkozni a pályázattal.
Egyeztessünk szakemberrel
Bár vannak a pályázat keretében a laikusok számára is egyértelmű célterületek, a keretösszeg legoptimálisabb felhasználása érdekében érdemes már a pályázási folyamat legelején IT szakemberekkel egyeztetnünk.
Az egyszerűen értelmezhető célterületek közé tartozik többek között a beszerzési és logisztikai terület, vagy az internetes értékesítés terület, mely keretében olyan webáruház létrehozására kaphatunk támogatást, mint például a Csokoládé Webshop.
Vannak azonban nehezebben értelmezhető területek, mint például az RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer, vagy vállalati CRM terület. Ezek bevezetése persze hasonlóan hasznos lehet, ezért szakember segítségével mérjük fel, hogy vállalkozásunknak pontosan mire van szüksége.

A megfelelő szállító kiválasztása
A felhívás alapján a pályázat benyújtásához elegendő csupán egy árajánlat csatolása, ettől függetlenül viszont célszerű  körültekintően kiválasztanunk a megfelelő céget. A pályázat melléklete pontos követelménylistában határozza meg a szoftverek moduljaival kapcsolatos elvárásokat. Fontos, hogy ennek a szempontrendszernek megfeleljen a bevezetésre kerülő szoftver, ezért a kiválasztás során érdemes megkérdezni a szállítókat, hogy tudják-e teljesíteni a kritériumokat.
Ezen felül a szállítókra vonatkozó kritériumfeltétel, hogy fel tudjanak mutatni három érvényes referenciát. Ezt már csak azért sem érdemes figyelmen kívül hagyni, mert ellenőrzésre kerülhet, hogy valóban rendelkezik-e megfelelő referenciákkal.

Kiknek érdemes pályázni?
A támogatható tevékenységek köre egészen széles, ezért szinte mindenkinek érdemes megismerkednie a pályázatban rejlő lehetőségekkel. Manapság már a versenyképesség egyik alappillére az összes ágazatban, hogy vállalkozásunknál korszerű informatikai megoldások működjenek. Mivel a támogatásra szánt keretösszeg folyamatosan csökken, javasolt minél előbb megtenni az első lépéseket.

Categories: Pályázatok

Kibervilág – e-kereskedelem – keresőoptimalizálás

Mon, 24/04/2017 - 14:09

A számítástechnikai innovációnak köszönhetően az e-kereskedelem is szárnyra kapott.
Az elektronikus kereskedelem sikerrel aknázza ki az internet által felkínált lehetőségek tárházát, így az online fizetési lehetőséget, az e-mailes kapcsolattartást az ügyfelekkel, továbbá a tranzakciókat is könnyedén lebonyolíthatja ezen a felületen.
A webshopok a tradicionális áruházaktól eltérő módon, sajátos, korszerű jelleggel működnek, különféle termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínálnak az érdeklődők számára.  Egy adott webbolt honlapja alaposságot, odafigyelést és folyamatos látogatottságot növelő tartalomfejlesztést igényel. Egy permanens bővítés alatt álló tartalmi frissítéssel táplált és karbantartott webshop-oldal a látogatottságot optimális mértékben serkenti.

(more…)

Categories: Pályázatok

Online devizakereskedés: a piaci versengés egy újabb gyümölcse

Mon, 24/04/2017 - 14:02

A devizakereskedés, vagy más előfordulású megnevezésében a Forex, röviden FX a tőzsde azon megnyilvánulási módja, ahol devizával kereskedünk. A deviza és a valuta közé nem helyezhetünk előjelet, hiszen nem azonosak. Árfolyamuk sem azonos mértékben mozog.
A deviza egy olyan papírpénzt helyettesítő kellék, amely egy idegen ország pénznemére szóló fizetéskövetelést indokol. A devizának több profilját különböztethetjük meg egymástól, a legismertebbek közé a csekk és a váltó sorolható, ugyanakkor nem hagyható ki a sorból a folyószámla-követés és a hitellevél sem.
A váltópénz devizát olyan hiteleszközként definiálhatjuk, amely a papírpénzt helyettesíti, és amely reprezentál egy pénztartozási elismerést a tartozó oldaláról, aki ezzel a szimbolikus magatartással, mondhatni „financiális szertartással” jelzi elhatározását a pénzbeli tartozás kompenzálását illetően.

(more…)

Categories: Pályázatok

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása

Fri, 09/12/2016 - 12:21

A pályázatok benyújtása a 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja:

A hazai épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelése érdekében a megújuló energiaforrások felhasználása fontos lenne, viszont a KKV szektor tőkehiánya és az ebből következő folyamatos amortizáció egy hátráltató tényező, mely adott esetben rontja a gazdaságos fenntarthatóságot. Az energetikai hatékonyság, valamint az energiatakarékosság javítása a vállalkozások számára szükséges dolog, mivel a különféle rendszerek (víz, hőszigetelés, stb.) korszerűsítése nagyban hozzájárul a hazai vállalatok piaci versenyének sikerességéhez.A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése és a zöldgazdaság fejlesztése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 45%-a
-    Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet, valamint 3-50 millió forint közötti kedvezményes kamatozású kölcsön
-    visszatérítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet. Az elvárt fedezettség mértéke minimum a hitelösszeg 70%-a.

Támogatható tevékenységek köre:

●    Támogatható tevékenységek:
•    Projekt előkészítési tevékenységek:
•    Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
●    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
•    Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése (nyílászárók, és nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/korszerűsítése, árnyékoló, árnyékvető szerkezetek beépítése)
•    Az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
•    Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
●    Megújuló energiafelhasználást célzó tevékenységek:
•    Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
•    Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
•    Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamos energia ellátásához
•    Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

●    Nem támogatható tevékenységek:
•    új építmény létrehozása
•    épületenergetikai fejlesztés, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
•    olyan projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával, éves szinten megtermelhető villamosenergia mennyisége meghaladja az épület fejlesztés utáni éves villamosenergia igényét
•    távhőrendszertől való leválás (kivéve: gőzközegű távhő)
•    olyan épület felújítása, mely nem tartozik a 176/2008 (VI. 30.) kormányrendelet hatálya alá

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti.
A kedvezményezett projektszintű, elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és azt a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 10 évig, de legalább 2030. december 31-ig megőriz.

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
●    mikro-, kis- és középvállalkozások
●    melyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
●    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
●    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel összegét
●    gazdálkodási formakód szerint:
○    113 Korlátolt felelősségű társaság
○    114 Részvénytársaság
○    116 közkereseti társaság
○    117 Betéti társaság
○    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
○    228 Egyéni cég
○    231 Egyéni vállalkozók
●    jogi forma szerint:
○    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
○    SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
●    a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
●    a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
●    potenciálisan gazdaságilag nem életképes
●    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
●    amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

Tue, 29/11/2016 - 11:03

A pályázatok benyújtása 2016. december 19-től 2018. december 18.-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

A pályázati kiírás célja

Jelen felhívás alapján a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

A pályázati kiírás célterületei

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzési, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – Amennyiben a kedvezményezett fiatal (40 év alatti) mezőgazdasági termelő

A pályázat benyújtásának határnapjai

Az alábbi napokig benyújtásra került projektek kerülnek együttese elbírálásra:
-    2017. január 19.
-    2017. február 20.
-    2017. március 20.
-    2017. június 19.
-    2017. szeptember 19.
-    2017. december 19.
-    2018. március 19.
-    2018. június 19.
-    2018. szeptember 19.
-    2018. december 18.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
A kollektív módon (legalább 5, a feltételeknek megfelelő termelő kozorciumaként, termelői szövetkezetként, termelői csoportként, vagy szociális szövetkezetként) végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió forint, formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre:

•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése
•    amennyiben a vállalkozás mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevételének legalább 75%-a kertészeti tevékenységből származik:
o    maximum 1 darab, legfeljebb 80kW motorteljesítményű traktor beszerzése maximum 5 000 000 forintos áron
o    talajművelő gépek beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

•    mezőgazdasági erőgépek beszerzése (kivéve önjáró betakarítógépek)
•    öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése
•    post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése (mosó, tisztító, válogató gépek)
•    természeti katasztrófát megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése

Kötelező vállalások

Létszámtartás: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatottak számának bővítésétre tett vállalását.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mezőgazdasági termelők, akik tudják igazolni, hogy:
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
•    akik rendelkeznek Ügyfélkapuval
•    akik rendelkeznek MVH ügyfél-azonosítóval

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
•    a pályázat megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre a Támogatói Okirat kibocsátásának napjától
•    a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során
•    a projektet a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig kell fenntartani

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    a beruházást a támogatási kérelmet megelőzően megkezdte
•    aki jelen pályázatban, a VP-2-4.1.3.1-16, vagy a VP5-4.1.3.4-16 jelű pályázaton már részesült támogatásban

Jelen pályázati kiírás keretében maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Tue, 29/11/2016 - 11:02

A pályázatok benyújtása 2015. november 15-től 2018. november 15-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás mértéke:

Régiótól és vállalati mérettől függően 35-50%.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Új eszköz beszerzése – kötelező projekt elem
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o        Megújuló energiaforrása hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
o    Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
o    Online megjelenés – domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
o    A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Elszámolható költségekkel kapcsolatos korlátozások

Költségtípus    Korlátozás
Az új eszköz beszerzése    minimum nettó egységár 100.000 forint
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó költségek    minimum nettó egységár 200.000 forint
Hardver beszerzés    minimum nettó egységár 30.000 forint
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Domain név regisztráció, webtárhely egyszeri díja    maximum 30.000 forint
Honlapkészítés költsége    maximum 200.000 forint

Kötelező vállalások

1)    Honlapkészítés

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját, mely a Felhívásban meghatározott tartalommal kell, hogy rendelkezzen.

2)    Nettó árbevétel növelése

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év éves nettó árbevétele:
A HÁROM KÖZÜL EGY SZEMPONT VÁLLALÁSA KÖTELEZŐ!
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben eléri összesen a legalább a támogatási összeget

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező pályázók esetén nem érvényes)
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján nem éri el az 50 pontot
•    amely támogatásban részesült a GINOP-1.2.1-16, vagy a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások valamelyikében
•    a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének, és mérlegfőösszegének összegét
•    amennyiben nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból abban az esetben, ha nem feldolgozó iparban fejleszt, vagy nem szabad vállalkozási zónában valósul meg a projekt

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 50 pontot
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében maximum 12,5 millió forint, de maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása

Wed, 28/09/2016 - 10:02

A pályázatok benyújtása a 2016. november 15-től 2018. november 15-ig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja:

A hazai épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelése érdekében a megújuló energiaforrások felhasználása fontos lenne, viszont a KKV szektor tőkehiánya és az ebből következő folyamatos amortizáció egy hátráltató tényező, mely adott esetben rontja a gazdaságos fenntarthatóságot.. Az energetikai hatékonyság, valamint az energiatakarékosság javítása a vállalkozások számára szükséges dolog, mivel a különféle rendszerek (víz, hőszigetelés, stb.) korszerűsítése nagyban hozzájárul a hazai vállalatok piaci versenyének sikerességéhez.A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése és a zöldgazdaság fejlesztése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 45%-a
-    Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet, valamint 3-50 millió forint közötti kedvezményes kamatozású kölcsön
-    visszatérítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet.

Támogatható tevékenységek köre:

●    Támogatható tevékenységek:
•    Projekt előkészítési tevékenységek:
•    Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
●    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
•    Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése (nyílászárók, és nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/korszerűsítése, árnyékoló, árnyékvető szerkezetek beépítése)
•    Az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
•    Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
●    Megújuló energiafelhasználást célzó tevékenységek:
•    Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
•    Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
•    Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamos energia ellátásához
•    Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

●    Nem támogatható tevékenységek:
•    új építmény létrehozása
•    épületenergetikai fejlesztés, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
•    olyan projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával, éves szinten megtermelhető villamosenergia mennyisége meghaladja az épület fejlesztés utáni éves villamosenergia igényét
•    távhőrendszertől való leválás (kivéve: gőzközegű távhő)
•    olyan épület felújítása, mely nem tartozik a 176/2008 (VI. 30.) kormányrendelet hatálya alá

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti.
A kedvezményezett projektszintű, elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és azt a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 10 évig, de legalább 2030. december 31-ig megőriz.

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
●    mikro-, kis- és középvállalkozások
●    melyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
●    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
●    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel összegét
●    gazdálkodási formakód szerint:
○    113 Korlátolt felelősségű társaság
○    114 Részvénytársaság
○    116 közkereseti társaság
○    117 Betéti társaság
○    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
○    228 Egyéni cég
○    231 Egyéni vállalkozók
●    jogi forma szerint:
○    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
○    SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
●    a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
●    a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
●    potenciálisan gazdaságilag nem életképes
●    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
●    amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztéseinek, felhőalapú online üzleti szolgáltatásainak támogatása

Wed, 28/09/2016 - 10:01

A pályázatok benyújtása 2016. november 2-től 2018. november 2-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai KKV-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű, vállalati e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat és folyamatmenedzsmentet, amik a jövedelemtermelés és a versenyképesség fontos elemei, ugyanakkor az infokommunikációs technológiák, eszközök, alkalmazások és szolgáltatások professzionális használata az elektronikus gazdaságba történő beilleszkedés javítása szempontjából fontos lenne. A Felhívás célja, hogy elősegítse a vállalati folyamatokat, valamint javítson a hálózatbiztonságon, a vállalatok közötti üzleti kapcsolaton különféle online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Támogatás mértéke:

-    vissza nem térítendő támogatás mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett “Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1. projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás megrendelése esetén maximum az összes elszámolható költség 40%a lehet
-    egyéb támogatást igénylő esetében az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet
-    az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 1-24 millió forint (helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 16 millió, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 8 millió forint)
-    visszatérítendő támogatás összege 1,25-37,5 millió forint lehet (helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 25 millió, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 12,5 millió forint)

Támogatható tevékenységek köre:

●    Önállóan támogatható tevékenységek:
○    vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belüli IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetése
○    felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körébe, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:
○    Vállalati CRM, értékesítési terület
○    Gyártási terület
○    Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
○    Kontrolling és döntéstámogatás
○    Beszerzési, logisztikai terület
○    Táv- és csoportmunka támogatás
○    Pénzügyi- számviteli terület
○    Internetes értékesítés
○    Internetes megjelenés
○    Munkafolyamat-irányítási megoldás
○    Elektronikus iratkezelési megoldás
○    Tudásmenedzsment specializált megoldás
●    Kizárólag helyben telepített saját szoftver célterület esetében:
○    Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás
○    Térinformatikai és földrajzi információs specializált rendszer
○    RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer
●    Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások célterület esetében:
○    Online fizetési megoldás
○    Szolgáltatásmenedzsment

●    Önállóan nem támogatható tevékenységek:
○    kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása

Kötelező vállalások
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
●    mikro-, kis-, és középvállalkozások
●    melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
●    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
●    amelyek az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiók egyikében székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
●    amelyek képesek teljesíteni a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletében részletezett műszaki-szakmai feltételeket, valamint a Felhívás 3.1 és 3.2 fejezetében foglaltakat képesek teljesíteni
●    jogi forma szerint:
o    kettőt könyvvitelt végző jogi személyiségű gazdasági társaságok
o    egyéni vállalkozók, egyéni cégek
●    Gazdálkodási forma szerint:
o    113 Korlátolt felelősségű társaság
o    114 Részvénytársaság
o    116 Közkereseti társaság
o    117 Betéti társaság
o    141 Európai részvénytársaság (SE)
o    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
o    228 Egyéni cég
o    231 Egyéni vállalkozó

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
●    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, valamint gazdaságilag nem életképes
●    amely esetén a projekt nettó összköltsége meghaladja az utolsó lezárt évi árbveétel összegét
●    amely korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik
●    amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
●    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
●    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 40 pontot
●    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel összegét

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Wed, 28/09/2016 - 09:59

A pályázatok benyújtása a 2016. november 2-től 2018. november 2-ig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését, és üzleti hasznosítását és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.

Támogatás mértéke:
a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 40%-a
a visszatérítendő támogatás mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet
az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
vissza nem térítendő támogatás összege:
legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetén 2-25 millió forint lehet
legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében 2-40 millió forint lehet
visszatérítendő támogatás összege:
legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetén 2,5-32 millió forint lehet
legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében 2,5-50 millió forint lehet

Támogatható tevékenységek köre:

    Önállóan támogatható tevékenységek:
○    kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységként piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)
    Önállóan nem támogatható tevékenységek:
○    kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kötelezettsége
○    választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
■    IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
■    új IKT termékverziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
■    nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvétel
■    piacra jutás támogatása
■    tanácsadás igénybevétele, beleértve szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést
■    szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
■    külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti.
A támogatást igénylőnek az alábbi feltételeket együttesen kell vállalnia:
    a kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig
    a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően
    a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál (a felöltött profil és regisztrációs a záró kifizetés feltétele)
    a projekt befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységeiről és elérhetőségeiről.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
    mikro-, kis-, és középvállalkozások
    melyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a ezekből a tevékenységekből származott:
o    2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
o    5821 Számítógépes játék kiadása
o    5829 Egyéb szoftverkiadás
o    6110 Vezetékes távközlés
o    6120 Vezeték nélküli távközlés
o    6130 Műholdas távközlés
o    6190 Egyéb távközlés
o    6201 Számítógépes programozás
o    6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
o    6203 Számítógép-üzemeltetés
o    6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
o    6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
o    6312 Világháló-portáli szolgáltatás
o    6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
    melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
    melynek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek
    melyek rendelkeznek legalább két teljes lezárt üzleti évvel

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 50 pontot
    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel 50%-át

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Wed, 28/09/2016 - 09:58

A pályázatok benyújtása 2015. november 15-től 2018. november 15-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás mértéke:

Támogatás típusától és a megvalósítás helyszínétől függően 35-50%.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Új eszköz beszerzése – kötelező projekt elem
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o        Megújuló energiaforrása hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
o    Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
o    Online megjelenés – domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
o    A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kötelező vállalások

1)    Honlapkészítés

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját, mely a Felhívásban meghatározott tartalommal kell, hogy rendelkezzen.

2)    Nettó árbevétel növelése

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év éves nettó árbevétele:
A HÁROM KÖZÜL EGY SZEMPONT VÁLLALÁSA KÖTELEZŐ!
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben eléri összesen a legalább a támogatási összeget

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező pályázók esetén nem érvényes)
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján nem éri el az 50 pontot
•    amely támogatásban részesült a GINOP-1.2.1-16, vagy a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások valamelyikében
•    a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének, és mérlegfőösszegének összegét
•    amennyiben nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból abban az esetben, ha nem feldolgozó iparban fejleszt, vagy nem szabad vállalkozási zónában valósul meg a projekt

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 50 pontot
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében maximum 12,5 millió forint, de maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Wed, 21/09/2016 - 14:56

A pályázatok benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelent felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A jelen felhívás célcsoportjába azok a vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatban kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás mértéke:

Megvalósítási helyszíntől és vállalati mérettől függően 35-50%.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o        Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök beszerzése – kötelező projektelem minimum a projekt elszámolható költségeinek 50%-a mértékig
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o    Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
o    Infrastrukturális és ingatlan beruházás
o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
o    A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kötelező vállalások

1)    Nettó árbevétel növelése

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év éves nettó árbevétele:
A HÁROM KÖZÜL EGY SZEMPONT VÁLLALÁSA KÖTELEZŐ!
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben eléri összesen a legalább a támogatási összeget

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások
•    amelyek rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel, amelybe nem tartozik bele az elő társaságként történő működés
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    amely feldolgozóipari tevékenységet kíván fejleszteni

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján nem éri el az 50 pontot
•    amely támogatásban részesült a GINOP-1.2.2-16, vagy a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások valamelyikében
•    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetén az adóalapba számított bevételt
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében maximum előleg igényelhető a támogatási összeg 50%-a, de maximum 125 millió forint mértékig.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Indul az új kombinált mikrohitel program - GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Wed, 14/09/2016 - 13:15

A pályázatok benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 30%-a
-    Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 5-50 millió forint
-    visszatérítendő támogatás összege 10-145 millió forint

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Minimum nettó 100.000 forint egységárú új eszköz beszerzése
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o    Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a mértékig)
o    A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (maximum a projekt elszámolható összköltségének 80%-a mértékéig)
o    Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése (hardver esetén a minimum nettó egységár 30.000 forint)
o    A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, a projekt összköltségének legfeljebb 0.5%-át érhetik el)

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti illetve a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások
•    melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    melyek utolsó teljes, lezárt üzleti évében az éves nettó árbevétele vagy adóalapba számított bevétele meghaladta a 15 millió forintot
•    amennyiben nem szabad vállalkozási zónában valósul meg a projekt és a beruházás feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul valamint a támogatást igénylő megfelel felhívásban szereplő kritériumok valamelyikének
•    a projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
•    amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a vissza nem térítendő támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Szállítói finanszírozás

Tue, 14/06/2016 - 13:41

Az Új Széchenyi Terv 2014-2020-as ciklusa több újdonságot is tartogatott a pályázók számára, ezek közül az egyik, talán a legkedvezőbb változás az előző szakaszhoz képest az eszközbeszerzési pályázatoknál eddig kevéssé alkalmazott szállítói finanszírozás alkalmazhatóságának növelése. Ennek alkalmazását a jogszabályi környezet korábban is engedélyezte, a pályázati felhívásokban, illetve a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi útmutatókban most tisztázódtak az igénybevétel módja, és feltételei.
Mivel a gyakorlatban általában a projekt összköltségét a beszerzésre kerülő eszköz(ök) nettó értéke adja, ezért a fentiek alapján a beruházás finanszírozása az alábbiak szerint fest egy 10 millió forint nettó összköltségű, 50%-os támogatási intenzitású pályázat esetén. Ebben az esetben a bruttó beruházási összeg 12 700 000 forint, a támogatás összege pedig 5 000 000 forint. A kedvezményezettnek el kell utalnia a támogatáson felüli 7 700 000 forint összeget a szállító részére. Az átutalást igazoló bizonylatot, valamint egy engedményezési dokumentumot (amelyben felhatalmazzuk a közreműködő szervezetet, hogy a támogatási összeget ne a mi részünkre fizesse ki) be kell nyújtani a közreműködő szervezet felé, aki, ha mindent rendben talál, akkor a fennmaradó 5 000 000 forintot közvetlenül a szállító számlájára utalja, a kedvezményezett számlája helyett.
Mivel a pályázatok megvalósításánál az egyik legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy az adott kedvezményezett nem tudja kellő mértékben finanszírozni a beruházást, illetve a dokumentumok nem megfelelő kiállítása, vagy hiányossága miatt elhúzódik a támogatás utalása, a fenti megoldások a kevesebb tartalékkal rendelkező vállalkozások számára is lehetőséget nyújtanak a projektek megvalósítására.

Categories: Pályázatok

Kamatmentes hitel

Thu, 09/06/2016 - 15:18

A GINOP-8.3.1-16 jelű hitelprogram célja, hogy növelje a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét.
A 44 milliárd forintos keretösszeggel indult konstrukció keretében 1-600 millió forintos hitelösszeg igényelhető, akár induló vállalkozás számára is.
A hitel keretében megvalósításra kerülő beruházás helyszíne a pályázó vállalkozás bejegyzett, Közép-Magyarország régión kívüli telephelye, vagy székhelye lehet.
A hitel felhasználható eszközbeszerzésre, hardver-, és/vagy szoftver beszerzésre, ingatlan építésre, -felújításra, -bővítésre, valamint a projekt összköltség 30%-áig készletbeszerzésre is. Haszongépjárműre kizárólag olyan vállalkozás igényelhet hitelt, amelynek tevékenysége nem kapcsolódik a szállításhoz. Az eddigiekkel ellentétben támogathatóak a turisztikai jellegű fejlesztések is. Nem kaphat hitelt az a vállalkozás, mely azt mezőgazdasági tevékenysége fejlesztéséhez kívánja felhasználni, illetve ingatlanvásárlás sem valósítható meg belőle.
A feltételek között szerepel, hogy az igénylő vállalkozás nem állhat semmilyen megszüntetésre irányuló (csőd-, végelszámolási-, felszámolási) eljárás alatt, illetve nem lehet köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie.
A hitel igényléséhez 10% önerővel kell rendelkezni, a hitel futamideje pedig a projektben megvalósításra kerülő tevékenységektől függően alakul, ingatlan beruházás esetén 15 évig, szoftver beszerzés esetén 5 évig, egyéb esetekben pedig a beszerzésre kerülő eszköz amortizációjának végéig tart. A tervezett beruházás megvalósítására 2 év áll a pályázó rendelkezésére, mely akár türelmi időként is kérhető, tehát a projekt befejezését követően szükséges csak elkezdeni a hitel tőketörlesztését.
Mint minden hitelnél, itt is szükséges biztosíték nyújtása, melyből az alábbiak fogadhatók el:
-    ingatlan jelzálogjog
-    ingó jelzálogjog
-    fizetési számla követelésen alapított óvadék
-    gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége
-    egyéb természetes, vagy jogi személy készfizető kezessége
A hitel jelenleg az alábbi bankokban igényelhető:
-    Takarékbank Zrt.
-    B3 Takarék Szövetkezet
-    Budapest Bank Zrt.
-    FHB Zrt.

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, kérjük, hívja ügyvezetőnket:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

A mikro-, kis-, és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című pályázatban támogatható fejlesztendő tevékenységek listája

Wed, 01/06/2016 - 14:11

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás*
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása*
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása*
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás*
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás*
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása*
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*
1041 Olaj gyártása*
1042 Margarin gyártása*
1051 Tejtermék gyártása*
1052 Jégkrém gyártása*
1061 Malomipari termék gyártása*
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása*
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása*
1072 Tartósított lisztes áru gyártása*
1073 Tésztafélék gyártása*
1081 Cukorgyártás*
1082 Édesség gyártása*
1083 Tea, kávé feldolgozása*
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása*
1085 Készétel gyártása*
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása*
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása*
1091 Haszonállat-eledel gyártása*
1092 Hobbiállat-eledel gyártása*
1101 Desztillált szeszes ital gyártása*
1102 Szőlőbor termelése*
1103 Gyümölcsbor termelése*
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása*
1105 Sörgyártás*
1106 Malátagyártás*
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása*
1310 Textilszálak fonása
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás
1394 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása mns
1411 Bőrruházat gyártása
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 Alsóruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
1610 Fűrészárugyártás
1621 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
1811 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 Egyéb sokszorosítás
2011 Ipari gáz gyártása
2012 Színezék, pigment gyártása
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
2041 Tisztítószer gyártása
2042 Testápolási cikk gyártása
2051 Robbanóanyag gyártása
2052 Ragasztószergyártás
2053 Illóolajgyártás
2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása
2060 Vegyi szál gyártása
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
2311 Síküveggyártás
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
2314 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
2351 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
2361 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2391 Csiszolótermék gyártása
2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2420 Acélcsőgyártás
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása
2441 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása
2451 Vasöntés
2452 Acélöntés
2453 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
2511 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
2540 Fegyver-, lőszergyártás

2550 Fémalakítás, porkohászat
2561 Fémfelület-kezelés
2562 Fémmegmunkálás
2571 Evőeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
2591 Acél tárolóeszköz gyártása
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
2594 Kötőelem, csavar gyártása
2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2652 Óragyártás
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3099 Mns egyéb jármű gyártása
3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
3103 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
3211 Érmegyártás
3212 Ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
3220 Hangszergyártás
3230 Sportszergyártás
3240 Játékgyártás
3250 Orvosi eszköz gyártása
3291 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység

Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

Wed, 25/05/2016 - 13:05

A pályázatok benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges, de a Közreműködő Szervezet a pályázatok benyújtását ennél hamarabb is felfüggesztheti.

Kizárólag Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A pályázati kiírás célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A jelen felhívás célcsoportjába azok a vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a, de:

a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken legfeljebb 35%,

b) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken legfeljebb 20%.

A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke kisvállalkozás esetén az elszámolható költség 20%-a, középvállalkozás esetén az elszámolható költség 10%-a.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 24 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
a.        Új termelő eszközök beszerzése – kötelező projektelem
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.
b.    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
c.    Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kötelező vállalások

1)    Létszámtartás

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.
- a bázislétszámot és
- a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Bázislétszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

2)    Személyi jellegű ráfordítás

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása:
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

3)    Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel) növekménye:
•    a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
•    a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
•    a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
•    amelyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel
•    amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő volt
•    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A támogatást igénylőnek a fent említett három kritérium közül mindegyiknek meg kell felelnie.

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
•    jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elődszervezete, az APEH, által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető. A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Wed, 25/05/2016 - 13:03

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges, de a Közreműködő Szervezet a pályázatok benyújtását ennél hamarabb is felfüggesztheti.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2016. július 15.
• 2016. szeptember 12.
• 2016. december 12
• 2017. március 13.
• 2017. június 27.
• 2017. december 31.
2018. június 13.
A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.
Támogatható tevékenységek:
1.    Önállóan támogatható tevékenységek:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében
(minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
a)    Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

2.    Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
•    Projekt előkészítési tevékenység
•    Projektmenedzsment tevékenység
•    Iparjogvédelmi tevékenység
•    Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
•    Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
Regionális beruházás keretében:
•    Eszközbeszerzés
•    Immateriális javak beszerzése
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig termelési célra nem használhatóak.
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében
(maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)

•    Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
Elszámolható költségek:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
(minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a)

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
o    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
o    munkabér, megbízási díj
o    személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria)
o    foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

•    A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.
•    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:
•    Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.
Beruházási költségek:
•    Eszközbeszerzés költségei
•    Immateriális javak beszerzésének költsége
Az immateriális javak elszámolható költsége a regionális beruházás jogcímen elszámolt ilyen költségekkel együttesen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.
Csekély összegű (de minimis) támogatás (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
·    Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

A projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek a megvalósítási időszak alatt is elszámolhatóak, amennyiben a megvalósítás egyes fázisainak előkészítéséhez kapcsolódnak.

Közbeszerzési költségek
o    közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

·    Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek:

o    Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
    munkabér, megbízási díj,
    személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
    foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

o    Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

·    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

o    Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
o    Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
o    Marketing költségek
o    Egyéb szolgáltatási költség

·    Általános (rezsi) költségek

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus    Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségek    10%
Projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési költségek)    5%
Közbeszerzési költségek    1%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek    2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek    0,5%
Általános (rezsi) költségek    1%
Tanácsadási szolgáltatások költsége    20%

Költségtípus    Maximális mértéke a kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeire vetítve (%)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei    50%

Költségtípus    Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségek    40%

Kötelező vállalások:
·    Tesztelt prototípus létrehozása
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípus és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

·    Üzleti hasznosíthatóság:
A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely két egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
Támogatás mértéke:
Támogatási kategória    Mikro- és kisvállalkozás    Középvállalkozás
Kísérleti fejlesztés    45%    35%
Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények terjesztése    60%    50%
Csekély összegű (de minimis) támogatás    70%
Regionális beruházási támogatás

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken
55%    45%

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken
40%    30%
Budapest, és Pest megye fentiekben fel nem sorolt településein    0%    0%
Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás    50%

Támogatás összege:
•    Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 80 millió forint.
•    Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások,
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
VEKOP-2.1.7-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program VEKOP-2.1.1-15 Felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban.
Előleg igénylése:
a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,
b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

Projekt területi korlátozás:
Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatók.
Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Pages